327. O NEBEZPEČNÉ DŘINĚ PRO SVÉ A SVÉVOLI PO RUCE (Ez 3 a Ez 4-7)

KNIHA EZECHIEL, KAPITOLA 3 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/

V knize Ezechiel se znovu setkáme s demonstrativním jednáním proroka – s tím, že na jeho chování demonstruje a podtrhává jeho Bůh svou zvěst – podobně jako již dříve v knize Jeremjáš. Ezechielovské demonstrace jsou ovšem barvitější, komplikovanější, monumentálnější – což je ostatně charakter nejen těchto demonstrací, ale celé knihy Ezechiel. Výjimečná situace vyžaduje výjimečné prostředky – a tak jich Ezechiel na Boží pokyn a Bůh vůči lidu i vůči svému prorokovi používá.

Povolání za proroka není samozřejmost – a už vůbec ne ve výjimečné situaci, výjimečné době, jako je tato. Ezechiel tedy konzumuje svitek. Slovo, které mají proroci sdělovat, vkládá Bůh svým prorokům do nitra, zvěst, kterou nesou, je prostupuje (vzpomeňme na Jeremjáše: „Je to jako hořící oheň v mých kostech…“) Ezechiel tedy přijímá Boží slovo, bude jím prostoupen, zvěst si bude jeho ústy prorážet cestu zevnitř ven. A vyslán bude mezi své, mezi „domácí“, mezi izraelské přesídlence, ty první, kteří byli do Babylóna odvedeni ještě za trvání judského státu. Právě jít s Boží zvěstí „mezi své“ může být úkolem těžším a tvrdším, než jít s Boží zvěstí do exotických destinací k dosud nepoučeným posluchačům. „Ti sví“ už mají na věc svůj názor, cítí se dostatečně kompetentní k jejímu posouzení a výkladu – nepotřebují k tomu názor, vysvětlení a připomínky proroka, nepohodlné, omezující, zraňující, vybízející k rozhodnutí často zcela opačnému, než jaká dosud přijímali a jaká jsou „normální“. Přesto k nim prorok má hovořit, je k nim vyslán, je to jeho posláním – nepohodlným, omezujícím, zraňujícím, ale vybízejícím k rozhodnutí, volajícím k životu. A jeho Bůh půjde s ním, i když to nebude vidět na první pohled, ba ani na druhý a třetí. Prorocké poslání jde na dřeň, na hranici smyslu a ne-smyslu lidského života, volá své posluchače ke skutečně životním rozhodnutím – jde o vážnou, smrtelně vážnou misi, vyžadující zodpovědnost, vytrvalost, odvahu. A Ezechiel je posilován opakovanými výjevy Boží slávy, opakovanými zážitky své lidské bezmoci vůči Boží moci, je motivován, naplněn a přemožen k tomu, aby mohl jít konat životní úkol do těžkých podmínek na samé hranici smyslu a ne-smyslu mezi těmi svými, kteří ve věci smyslu a ne-smyslu mají své domnělé jasno.

KNIHA EZECHIEL, KAPITOLY 4 až 7 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/

Ezechielovy demonstrace, jimiž na Boží pokyn podtrhuje a ilustruje zvěst, kterou nese, jsou určité, přímé, česky bychom řekli „polopatické“, tedy „po lopatě“, napřímo. Ezechiel „nechodí kolem horké kaše“, nenašlapuje „po špičkách“, nebere si servítky. Zvěst o tom, že Jeruzalém padne, předkládá všem těm, kdo kolem něho v babylónském exilu žijí, tvrdě a přímo, ačkoliv se s pádem Jeruzaléma zhroutí jejich doufání, jejich naděje, jejich svět, svět jejich Boha. Jeruzalém padne právě proto, že svého Boha opustil, odklonil se od Něj, vyměnil Jej za sobectví a bůžky ze dřeva a kovu. Jeruzalém padne, Judsko se stane minulostí a Judejci skončí rozváti do světa. A tam, v těch rozvátých, bude zárodek nového Judska a obnoveného Jeruzaléma – zárodek malý, ale přece – a jen z Božího rozhodnutí a Božího dopuštění.

Ten soud, který přichází, přijde za svévoli – a bude zničující, bude strašlivý, jako důsledek náboženské nevěry a z ní plynoucího mezilidského selhávání, sobectví a útisku. V náboženství existují jen důvěra vůči Bohu nebo vůči čemukoli a komukoli jinému – a každá alternativa je nevěrou a každá nevěra přináší důsledky. Svévole – tedy já se rozhodnu, já se zařídím podle sebe, já si zvolím, co je správné, já to určím, já to vyargumentuji – byť oblečená do maskovacího pláště „já to mám s Pánem Bohem vyřešeno“ – je od někdejšího Evina a Adamova rozhodnutí důvěřovat spíše Hadovi než Bohu trvale přítomnou a atraktivní alternativou pro každého z nás, po ruce, při ruce a vždy na dosah, Hadem opečovávaná, stále aktualizovaná a non-stop distribuovaná, naleštěná, nakašírovaná a levná, často zdarma. Svévolí se dopouštím nevěry. Svévole patří do oblasti náboženství, ne sociologie, ne psychologie, ne ekonomiky, ne politiky, ne vzdělávání, tedy svévolí se dostávám na půdu náboženské nevěry – s jejími devastujícími důsledky, které možná nevidím, ale jimž neuniknu. A tak se i já a můj život a mé okolnosti a má doba můžeme promítat (a promítáme) v těch starozákonních řádcích Ezechielova proroctví, které odvážný čtenář může přiložit k dnešku a na dnešek, protože Bůh ani člověk se nemění a mění se jen kulisy. Je to tvrdé, je to přímé, je to bez servítků. Taková je Ezechielova zvěst, Boží zvěst pro Judejce v babylónském exilu i pro Čechy, Němce, Angličany, Američany, Číňany, Filipínce a vůbec všechny za obrazovkami monitorů či nad stránkami knihy. Pro ně, pro nás, pro mne, pro tebe. Ezechielovými ústy, a přece od Boha.

Těším se na vás příště!

Váš Trabant

326. O DŘENI PLNÉ NADĚJE A INTENZITĚ BEZ VÝKRESU (Pl 1-5 a Ez 1-2)

KNIHA PLÁČ (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/

Krátká starozákonní kniha Pláč patří k okruhu jeremjášovských látek. Uzavírá jako dovětek nejen zvěst knihy Jeremjáš, ale celé období doexilních dějin Izraele a Judska jako Božího lidu, celé to období izraelských a později severoizraelských a judských králů. Celé to období je zavřeno jako kniha, ukončeno, podtrženo, život Božího lidu nadále půjde jinudy – a ta budoucnost je z pohledu autora knihy Pláč nerozpoznatelná, protože současnost, přítomnost, aktuální rozbitost a bolest ji zatemňují. Kniha Pláč je plná bolesti, je lkaním nad spálenou šancí i rozvrácenou zemí a městem, v němž stával chrám judského Boha. V knize Pláč můžeme číst vyznání viny, touhu po reparátu, touhu po odpuštění, vzlyky bolesti i vzepjetí naděje. Třetí kapitola, psaná jako osobní vyznání a zahrnující všechno to, co bylo zmíněno v předchozí větě, obsahuje ve svém středu osu, páteř zvěsti celé té krátké a bolestí naplněné knihy: až jóbovsky laděné vyznání, že přes to všechno, přes všechnu tu dotírající aktuální bídu, bolest a zmar, je tím jediným, co má smysl a co je východiskem, důvěryplné čekání na judského Hospodina, spoléhání na Něj, počítání s Ním. Je dobré začíst se do veršů 3,20-24. Představují dřeň zvěsti nejen knihy Pláč, ale i starozákonních a novozákonních látek vůbec – spoléhat na Hospodina navzdory kulisám doby a života, navzdory neúspěchům, bolestem, zmarům a krachům, znamená realizovat svou víru, svou důvěru, být Boží. Vyznání přináší odpuštění, z vyznání a odpuštění klíčí naděje, která pak roste, zalévána důvěrou a přihnojována spoléháním, až z ní vyroste budoucnost, i kdyby ty trosky minulosti děsivě tvořící kulisu přítomnosti byly sebehrůznější, i kdyby se všechno kolem nás i v nás zbortilo a padlo. Kniha Pláč, ta truchlivá starozákonní kniha plná slz, štkaní, bolesti a vzlyků, paradoxně přináší čtenáři povzbuzení, pokud v ní čte příběh vyznané a odpuštěné viny přetavené v naději – a pokud navíc zná tehdejší budoucnost, ví, co následovalo – tedy ví, že exil nebyl tečkou, a že Boží království není z tohoto světa a přesto přišlo – pro plačícího vyznavače i pro nás.

KNIHA EZECHIEL, KAPITOLY 1 a 2 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/

Judsko jako státní útvar přestalo existovat, stalo se součástí periferní babylónské provincie, ti, kdo v Judsku něco znamenali, jsou buď mrtví, nebo v emigraci, nebo v Babylóně. Judský Hospodin je, jak je pro všechny okolo na první pohled vidět, poražen. A tento prý viditelně poražený Bůh, jehož lid byl zčásti odvlečen do Babylóna, zčásti zadupán do bezvýznamnosti v bývalém Judsku, se různými způsoby projevuje jako neporažený, různými způsoby projevuje, že je přes všechno viditelné neviditelným, skrytým pánem situace. V Babylóně, poblíž hlavního města, je jen několik let před pádem pádu judského státu povolán za Hospodinova proroka kněz Ezechiel; Hospodinův chrám bude rozvalen, ale ten Hospodin, jemuž rozvalí chrám, povolává svého proroka uprostřed země domněle vítězících bohů, protože nebydlí v rozvalitelném kamení, ale panuje nade vším a nade všemi.

Způsob, jakým je Ezechiel povolán, je unikátní. Ezechiel je náhle obklopen grandiózním děním, monumentálními obrazy, je vystaven úžasnému vidění Boží slávy, judský Bůh se mu na území nepřítele představuje způsobem, který nepřipouští pochyby a který s Ezechielem lomcuje; není pochyb – tohle je vítězný Bůh. Mnohý čtenář při četbě Ezechielových vidění Boží slávy propadne nutkání si je překreslit na papír či do fantazie, zkoumat je jako technický výkres, stavět na nich nejrůznější domněnky a závěry, často dänikenovsky směřující do oblastí mimozemských civilizací – tak s tímto textem ovšem zacházet nelze. To podstatné, to co si má čtenář odnést, není popis, ale intenzita, ne technické řešení, ale nadzemskost Boží slávy – jinak se ocitne mimo mísu, mimo zvěst, na půdě spekulací, které jej svedou, odvedou, zavedou a podvedou. Způsob zjevení, jímž je Ezechiel povolán, je připraven pro něj, pro babylónského zajatce, jemuž se zhroutil jeho svět i jeho Bůh; zvláštnost tohoto zjevení je mu dána jako impuls, jako motivace, jako pomoc k rozhodnutí – jemu, to o něj tu jde, ne o mne a o tebe s naší představivostí, řeckými otázkami a zájmem o techniku – o nás tu půjde v okamžiku, kdy prorok Ezechiel otevře ústa a pronese zvěst. Kniha Ezechiel je kniha výjimečná, kniha pro výjimečnou dobu, kniha pro přijetí budoucnosti z rukou judského Boha, uprostřed trosek judské minulosti, na nichž a na jejichž Bohu zdánlivě vítězně tančí babylónští bohové. Je to chvíle zmaru judského státu i náboženství, a obojí má v pár desítkách let vstát z popela, obnovené a proměněné – to proto je Ezechielova (ač nebude tímto směrem prorokovat sám) služba tak důležitá, proto jsou jeho prožitky tak barevné, tak přesvícené, tak extatické, tak pozitivně monstrózní. Ezechielovo proroctví bude volat lid bez naděje k nové naději, nedávno nepřehlédnutelně zašlapané do prachu, a slyšet musí být tady v Jeruzalémě  i v brzy už rozbitém Judsku – jaký div, že je prorok Ezechiel obklopen tak zvláštními, neobvyklými projevy Boží moci a velikosti – a bude se, jak se dočteme,  chovat často podivně, bláznovsky, aby vzbudil zájem, aby kontrastem naboural všednost a oslovil posluchače, jimž zdrcující minulost ucpala uši, zakryla oči a zbořila svět.

Ezechiel je povolán, přijímá poselství naděje pro lid bez naděje a ponese je dál. Nečekaně, nedoufatelně, navzdory marasmu situace okolo. Babylón není vlastnictvím Nebúkadnesara či jeho bohů, Pánem Babylóna a celého světa i vesmíru je Ezechielův Bůh, judský Bůh, ten prý poražený, rozválcovaný, kterému přece sebrali zemi a rozvalili a vypálili chrám. V této situaci bude Ezechielovo proroctví vysvětlovat, volat, stavět základy pro budoucnost.

Těším se na vás příště!

Váš Trabant

325. O DOKONANÉM ODCIZENÍ A BOZÍCH NAPADRŤ (Jer 44-45 a Jer 46-52)

KNIHA JEREMJÁŠ, KAPITOLY 44 a 45 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/

Před čtenářem leží poslední velká Jeremjášova řeč, poslední velké shrnutí situace z pohledu Boží reality, poslední velká výzva zbytku kdysi velkého lidu. V životě reálně jde o náboženství, na vztahu s judským Bohem se láme můj a tvůj životní úspěch a neúspěch, smysl a bezsmysl; až daleko za náboženstvím jde politika s ekonomikou, i když nám to z lidského pohledu připadá naopak. Vztah k Jeremjášovu Bohu je tím rozhodujícím v životě, protože své životy žijeme v Bohem stvořeném a Hadem uzurpovaném světě, ne na náhodně vzniklém kusu hmoty v náhodně vzniklém vesmíru. Náboženské selhání proto nese selhání politické, selhání ekonomické. Náboženské selhání je důvodem pádu Judska a rozboření Jeruzaléma. Náboženské selhání, které přivodilo národní katastrofu, spočívá podle Jeremjášem tlumočené zvěsti v modloslužbě – ve spoléhání na cokoliv a kohokoliv jiného, než na judského Boha. To jiné spoléhání začíná v malém, třeba u mne, třeba u tebe – a končí ve velké katastrofě celého společenství, celé církve, celého národa, pokud se včas nepojmenuje a pokud ti, kdo to pojmenování slyší, na základě onoho pojmenování své jiné spoléhání neopustí, nezrevidují, nevrátí se zpět. Výsledkem tohoto jiného spoléhání je zbořený chrám, zaniklá politika, rozvrácená ekonomika a Judejci v Egyptě.

Všimni si – Jeremjášovi posluchači překročili neviditelnou hranici, jsou už na jiném břehu. Bůh tady Jeremjášovými ústy již nevolá k návratu, jen oznamuje. Náboženství nelze žít napůl, trochu tam a trochu sem, trochu vlevo a trochu vpravo, judského Boha nelze vřadit mezi egyptské či jakékoliv jiné bohy a dát každému z nich kousek svého spoléhání. To jiné spoléhání, ta jiná důvěra odcizuje člověka Jeremjášovu Bohu, a co se odcizuje, se jednou odcizí – najednou je odcizeno, odloženo, opuštěno. Jen člověk se může svobodně odcizit Bohu dokonavě, definitivně – Bůh se člověka nevzdá, leč by si to člověk na Něm vyvzdoroval. Egyptskou náboženskou asimilací překročili Judejci v egyptském exilu hranici, která není vidět, není stanovena, prochází myšlením, postoji, vztahy, hodnotami. Setrvalý sestup, odchod od judského Boha vede Judejce až za hranici odmítnutí, protože se tomuto sestupu a odchodu nepostavili – zvolili si jej, vybrali a systematicky jej realizovali. Prorok Jeremjáš, po desetiletí volající své posluchače k návratu, k náboženské obnově, už pro ně nemá výzvu, jen oznámení.

Jeremjášův život je na konci, jeho úkol je naplněn, štafetový kolík od něj převezmou jiní. Stará legenda tvrdí, a je to velmi pravděpodobné, že tam v Egyptě později zemřel rukou svých posluchačů, zavražděn. Zdánlivé fiasko, neúspěch, krach. Zahozená kariéra, zmarněný život. Oponentní pohled naznačuje kratičká pětačtyřicátá kapitola: Když se lámou dějiny, když se bortí národ, zaniká svět, který jsme znali, je každá kariéra vepsí a každý výkon zmarněn. Hodnoty jsou přeznačeny, co bylo včera, dnes neplatí a zítřek je temný. Být Božím prorokem sebou nese určitá rizika – ale dává smysl. A život toho, kdo je v Božích rukou, není ohrožen ani národním krachem, ani vraždou – to jen tady a jen na chvíli, jako výdech před nádechem. Jeremjáš i Báruk dávno vydechli – a přesto se jednou znovu svobodně nadechnou. Spolu s námi, spoléháme-li na společného Boha. Spoléháme? To, nač a na koho v životě spoléháme, je totiž skutečným obsahem, esencí náboženství, tím, co o životě rozhoduje – politika a ekonomika jsou jen druhotné, jen kulisy – a nemá cenu nábožensky emigrovat do sebelepších egyptů.

KNIHA JEREMJÁŠ, KAPITOLY 46 až 52 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/

Třebaže historicky skončila kniha Jeremjáš 44. kapitolou, zvěstně stále pokračuje, protože není řazena chronologicky, nýbrž tématicky. Za kratičkou kapitolou 45, připojenou k oné závěrečné historické 44. kapitole, najde čtenář kapitoly další – 46. až 52., kterou kniha Jeremjáš již skutečně končí. V oněch závěrečných kapitolách, zařazených do knihy ne chronologicky, ale tématicky, jsou sdruženy prorocké výroky proti ostatním národům v geografickém prostoru Předního Východu. Nebúkadnesar a babylónská vojenská moc není tím, kdo Hospodina a Jeho Judsko poráží, nýbrž tím, koho Hospodin používá – mimo jiné i proti svému Judsku. Turbulence, zisky a ztráty toho bouřlivě se měnícího období válečného zájmu mocného Babylóna o předovýchodní národy nejsou hrou náhod, ale Boží reakcí na náboženskou nevěru a náboženskou zpronevěru všech, včetně Hospodinova Judska. Náboženství je to, oč se tu hraje – i když si leckdo, včetně Nebúkadnesara, může myslet leccos jiného. Za všemi těmi bitvami, obléháními, vítězstvími a porážkami stojí judský Hospodin, zdánlivě poražený, ve skutečnosti ovšem jediný vítěz, jediný hybatel, stojící za událostmi, i když zdánlivě sám proti sobě. Judsku, které nechal porazit, adresuje nádherné poselství o záchraně v závěru 46. kapitoly. Babylónu, který Judsko a ostatní národy porazil a rozdrtil, sděluje v 50. kapitole poselství o zániku, o porážce, o nebytí. 51. kapitola pak celou knihu Jeremjáš, naplněnou babylónským dobýváním a judskou národní zkázou, uzavře obrazem babylónské národní zkázy. 52. kapitola připojí poněkud nespojitě dovětek o dobytí Jeruzaléma  a zkáze chrámu, pro nás, dnešní čtenáře jako můstek k následující starozákonní knize, knize Pláč. Kniha Jeremjáš končí, samostatné Judsko neexistuje, národ je  deportován a rozptýlen, zčásti do Babylóna, zčásti do okolí. Jeremjášův Bůh, judský Hospodin, ovšem není poražen – to je hlavní zvěstí těch závěrečných kapitol. Naopak – vše, co se stalo, stalo se na základě Jeho svrchovaného, suverénního rozhodnutí. Neskončil poražen v Judsku, hýbe světem. Nevede boje o území, o vlastnictví, ale o důvěru, o spoléhání, o člověka. Chce mu dát budoucnost, ne trestat. Napohled se zdá, že je to naopak – ale což by to v Hadem rozestavěných a námi odmala akceptovaných kulisách mohlo vypadat jinak?

Závěrečné kapitoly knihy Jeremjáš obracejí posluchačovo (a čtenářovo) vnímání událostí. Mohlo se zdát, že vítězem je Nebúkadnesar a babylónští bohové, poraženými jsou předovýchodní národy se svými bohy, včetně Judska a judského Hospodina. Jeremjášova zvěst toto vnímání důsledně a důrazně obrací od kulis, od iluze, k realitě za kulisami: poraženými jsou předovýchodní národy se svými bohy, včetně Babylóna a babylónských bohů; vítězem je judský Hospodin. Judsko neosiřelo, bude obnoveno, znovu se vrátí. Opustili Hospodina; Hospodin dopustil, ale neopustil.

Když zavíráš knihu Jeremjáš, nezapomeň, prosím, a odnes si sebou do života, že není jen o Judsku, ale o nás, o mně a o tobě – a že stojí za to ji s tímto vědomím znovu a znovu otevírat, abychom v ní nacházeli výzvu k návratu – a také ujištění, že co v kulisách vypadá jako porážka, může být za kulisami, v realitě, vítězstvím.

Těším se na vás příště!

Váš Trabant

324. O RUKOU TOHO, KTERÝ NEVYPADÁ A SPOLEHNUTÍ V MOČÁLU (Jer 39 a Jer 40-43)

KNIHA JEREMJÁŠ, KAPITOLA 39 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/

Jeruzalém, poslední dosud svobodná část Judska, je definitivně sevřen babylónskou armádou, která se v mezičase vypořádala s okolními problémy a k vyřešení judské vzpoury shromáždila jednotky, uvolnila si ruce. Celá babylónská vojenská moc v oblasti se soustředila na Jeruzalém, hlavní město odbojného Judska. Zhruba osmnáct měsíců trvá obléhání, rok a půl ještě skomírá naděje, o které Jeremjáš již po desetiletí hlasitě volá, že je klamná. Náhle je konec, jeruzalémské hradby jsou prolomeny, rozvaleny, babylónská armáda vstupuje do města. Král Sidkijáš, jeho rodina, nejbližší šlechta a zřejmě i judský vojenský štáb skrytě prchají, jsou dostiženi, zajati, eliminováni. Sidkijáš je svědkem popravy celé skupiny, včetně svých synů, pak je oslepen a odvlečen do Babylóna. Nejhonosnější domy v Jeruzalémě jsou vypáleny, je vydrancován, rozbořen a vypálen i chrám (ale o jeho zkáze budeme číst až v závěrečné kapitole knihy Jeremjáš). Jeruzalémské hradby jsou zbořeny, město je dobyto, vypleněno, Judsko padlo. Jeruzalémští občané jsou vysídleni, odsunuti do vzdáleného Babylóna, judský katastr je rozdělen městské chudině, bezdomovcům, bezzemkům. Po posledním zbytku judského státu, po posledním pozůstatku někdejšího izraelského a později rozděleného státu je veta. Izraelský a judský Hospodin je definitivně poražen, řekl by čtenář či pozorovatel. A přece ta prostá oznamovací věta není tak jednoznačná, jak by se zdálo. Hospodinův prorok Jeremjáš, králem Sidkijášem internovaný, daný pod zámek a za mříže, je z rozkazu předních babylónských velitelů a úředníků ve své internaci nalezen, vysvobozen a pohodlně ubytován. Afričan Ebedmelek, který Hospodinova proroka Jeremjáše s nasazením vlastní kariéry a vlastního bezpečí zachránil před utopením v blátě, slyší od Jeremjáše Hospodinovo slovo: „Město končí, ale ty pokračuješ, Ebedmeleku – protože jsi na Mne, judského Hospodina, vsadil.“ A tak judský Hospodin, jehož město rozvalili, jehož chrám vypálili, tento Hospodin rukama dobyvatelů zachraňuje a pohodlně ubytovává svého proroka a určuje budoucnost těch, kdo Mu patří, v tom dobytém městě. Je tím, kdo rozhoduje, ne tím, o kom bylo rozhodnuto. Ne babylónští bohové, ale On je Hospodin, On má věci a události v rukou. Nevypadá to tak – ale má. Nejen tehdy – i dnes.

KNIHA JEREMJÁŠ, KAPITOLY 40 až 43 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/

Hospodin, zdánlivě poražený a rozdrcený, a přesto stále u kormidla událostí stojící Bůh, povzbuzuje svého proroka prostřednictvím babylónského vojáka, navzdory situaci a navzdory zdánlivě vítězným babylónským bohům: „Jsi svobodný, protože jsi na Mne vsadil. Vyber si, zda půjdeš do Babylóna, nebo zůstaneš zde.“ Jeremjáš se tedy svobodně rozhoduje – a rozhoduje se zůstat. Tady je doma. Odchází do Mispy, nového sídla zemské správy, zřízeného Gedaljášem, babylónským úředníkem a nyní místodržitelem v Judsku. Kolem Mispy se shromáždil zbytek Judejců, ponechaných okupanty v okupované zemi. Gedaljáš vládne svěřenou zemí rozumně, mírně a Jeremjáš se odmlčuje, užívá si zasloužené penze. Do zotročeného Judska se vracejí ti, kdo uprchli před válkou – a nejbojovnější z nich zakládají podzemní hnutí odporu, usilující o změnu situace, o převrat. Staví se tak ovšem nejen proti Babylónu, nýbrž i proti judskému Bohu, proti Jeremjášovu Hospodinu. Toto podzemní hnutí přistoupí k akci, navzdory všem ostatním Judejcům, kteří se rozumně smířili s novou situací. Zemský správce Gedaljáš je zavražděn a vzbouřenci jsou vlastními lidmi, Judejci, vytlačeni do exilu – o vraždu Gedaljáše a ozbrojený odpor proti okupaci většina Judejců nestála. Nastává nová situace a Jeremjáš je svými sousedy povolán z penze, požádán o sdělení Božího slova. Znovu tedy prorokuje – a znovu je Boží zvěst, kterou Boží muž Jeremjáš pronáší,  radikálně jiná než jakou si posluchači toužebně přejí slyšet. Judský Hospodin názor nezměnil. Jediná volba je zůstat na místě a spolehnout se na Něj. Lidmi plánovaný útěk do egyptského exilu je odsouzen k nezdaru.

Jeremjášovi posluchači, velká skupina Judejců ponechaných v Judsku a navrátilců do Judska, se opět, jak to už Jeremjáš tolikrát zažil, vzepře Boží zvěsti, o kterou sami předtím žádali. Zvolí si odchod do exilu, odcházejí do Egypta – a Jeremjáše s Bárukem berou sebou, zřejmě proti jejich vůli, zřejmě násilím. Po příchodu do Egypta Jeremjáš oznamuje Boží slovo: Babylónský král si pro vás přijde až sem. Přijde si pro Egypt.

Ne v každé okupaci je jediným správným řešením odpor. Podvolit se situaci ještě neznamená kolaborovat. Většina lidí chce prostě přežít, začít znovu navzdory troskám – žít se musí směrem dopředu, ne plačtivě hledět směrem zpátky. Odpor proti okupaci může být za těchto okolností projevem sobectví, vynucováním své vůle, svého pohledu na věc způsobem, který ohrožuje všechny. Ne každý bojovník proti okupaci je nutně hrdina, i když se mu později postaví pomník a vejde do učebnic. I zabít Heydricha může být sobecké – válka by skončila tak jako tak a svými životy by za rozhodnutí jedněch možná zbytečně neplatili jiní. V životě není to nejdůležitější politika ani ekonomika, toho jsme si už v Toulkách Knihou všimli. To určující, to, co určuje politiku i ekonomiku, je náboženství, to, co uctívám – o to se tu už od ráje hraje. Občas vtrhnou okupační vojska okolností, tísní a diagnóz i do mého a tvého života, vtrhnou a zůstanou, někdy na čas, občas třeba trvale. Ne vždy je nejlepším řešením odpor, vzpoura – i okupace může být voláním k nápravě, výzvou k návratu, darem. Možná drtí mou a tvou ekonomiku, mou a tvou životní politiku, možná bolestně podtrhává život předčasným součtem – ale v životě jde o důvěru, o spoléhání na Jeremjášova Boha, ne o přežití. Vítězství není v uhájení samostatnosti, vítězství je v uhájení důvěry – třeba i navzdory okupaci. Ne v tom či onom egyptě, ale tam, kde se já a ty máme spolehnout na svého Boha – i když se to místo, kde jsme, třeba právě proměnilo v močál a začínáme se propadat.

Těším se na vás příště!

Váš Trabant

323. O ZVĚSTI JAKO ŠTAFETOVÉM BĚHU A POSLEDNÍM ROZHODOVÁNÍ POSLEDNÍHO KRÁLE (Jer 36 a Jer 37-38)

KNIHA JEREMJÁŠ, KAPITOLA 36 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/

Uvězněný Jeremjáš, zbavený svobody proto, aby nebyl slyšet, aby nepobuřoval, aby neznejišťoval, volí na Hospodinův pokyn pro své poselství jiný komunikační kanál – začne zvěst, kterou mu Hospodin sděluje pro Judsko, diktovat písaři Bárukovi. Písař Báruk se následně stává hlasatelem slov internovaného Jeremjáše a předčítá je v zaplněném chrámu. V Jeremjášově textu a Bárukovým hlasem Hospodin opakuje, shrnuje celé to jeremjášovské poselství o Bohu, který miluje a lidu, který se odvrací, o následcích za příčinami a důvěře proti následkům. Zvěst, která dopadá do mnoha uší, nezůstává bez posluchačů – a tak Bárukova slova vyslechne nejen lid, ale i Míkajáš, mladík z rodu králových písařů; ten je tlumočí třem zástupcům judské šlechty. Ti si zjednají soukromé předčítání – a tím, co z Bárukových úst vyslechnou, jsou ohromeni. Ta slova musí slyšet král! Jeremjáš je Boží prorok! A tři šlechtici si od Báruka berou jeho zápis, deponují jej v písařské síni a oznámí zvěst králi; ten uspořádá veřejné čtení, při němž svitek spálí, zničí, sprovodí ze světa. Zatímco král Jójakím ničí svitek, Jeremjáš s Bárukem na nějakou dobu mizí z dohledu, patrně s pomocí judských šlechticů, těch kterým Hospodinova zvěst otevřela nejen uši, ale i srdce. Báruk pořizuje nový opis Hospodinových slov pronášených Jeremjášem, včetně prorocké zvěsti týkající se krále Jójakíma –  postavil ses proti Bohu, králi, a tvá pohozená mrtvola bude svědčit o tvé neposlušnosti.

Možná nejsi zrovna Jeremjáš, tvůj Bůh ti nevkládá do úst důležitou konkrétní zvěst do konkrétní situace tvého okolí. To ještě neznamená, že nemůžeš být Báruk, dávat do služby zvěsti své nohy, hlasivky, toner a tiskárnu, i když tím něco riskuješ, každopádně pověst, v krajním případě hlavu. Můžeš být také Míkajáš, prostředník, který o tom, co slyší, mluví k těm, o kterých si myslí, že to mají slyšet, ačkoliv sám k tomu také přišel jako „slepý k houslím“ a moc o tom neví. Někteří z nás mohou být jako tři judští šlechtici – zprostředkovat Hospodinovu zvěst pronesenou nejrůznějšími Božími Jeremjáši a zapsanou či vytištěnou či přednesenou celou řadou Božích Báruků těm, na které máme vliv – a oni třeba mají vliv na dění okolo. Cesta Božího slova k lidským uším má své Jeremjáše, své Báruky, své Míkajáše i své vlivné posluchače. A má své Jójakímy, kteří činí zvěstování rizikovým podnikem, protože odmítají slyšet, odmítají rozumět a mají moc dát to tvrdě najevo – dokud mají sami hlavu na krku.

KNIHA JEREMJÁŠ, KAPITOLY 37 a 38 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/

Kniha Jeremjáš není deníkem, posloupným záznamem – nepracuje se strukturou časové posloupnosti, ale věcné sounáležitosti; shrnuje dění do věcných, ne časových celků, řekli jsme si už. Tak i mezi událostmi 36. a 37.- 38. kapitoly leží více než deset let. Spojuje je obsah, ne časová následnost. Král Jójakím, trhač svitku z minulé kapitoly, je dávno mrtev, král Jójakín, jeho syn, rovněž, a na trůnu sedí poslední judský král, Sidkijáš. Ten žádá Jeremjáše, Božího muže, aby se za Judsko modlil. Modlitba neuškodí, modlit se může každý prorok – jen ať se zdrží veřejných výstrah a nebude kritizovat. Modli se za nás, Jeremjáši – jak svatě to zní – a jaký podtón v tom může mít pokrytectví, neochota přijmout prorokovu zvěst! Když pak Sidkijáš, kterému otrne při ústupu babylónských vojsk od města (kvůli nebezpečnému přesunu egyptské armády), Jeremjáše přímo osloví: „Tak co mi řekne tvůj Hospodin teď, když cizí vojska odcházejí?“, nebere si prorok servítky, protože je Boží: „Budeš vydán do rukou babylónského krále.“ A tak končí v báni, uvězněn, zajat. A najdou se příslušníci judské šlechty, kterým královo zacházení s Jeremjášem připadá zbytečně mírné. Vezmou jej ze suchého vězení (s královým alibisticky proneseným souhlasem) a umístí jej do hluboké blátivé díry, do staré nádrže na vodu. Za proroka judského Boha intervenuje u krále nejudejec, černoch Ebedmelek, kastrát. Jeremjášův Bůh má smysl pro detail. Ten příběh jsme v Toulkách Knihou už před časem četli. A pak přijde čas, kdy má poslední judský král Sidkijáš s Jeremjášem, prorokem judského Boha, poslední rozhovor. „Vzdej se Babylóňanům, králi – zůstaneš naživu a zachráníš Jeruzalém před zničením.“ Král je sice na konci, v koncích, v bezvýchodné situaci, ale nepřestává být pragmatik: „Judští přeběhlíci, dezertéři, kteří jsou v babylónském vojsku, mě zničí, pomstí se mi za národní zkázu.“ Jeremjáš má ovšem ve věci jasno: „Judský Bůh tě, judský králi, ochrání. Ty získej život a město.“ Sidkijáš Jeremjáše zaváže mlčením a podle Jeremjášova doporučení se nezachová, nevzdá se, setrvá v odporu proti Babylónu. Propustí Jeremjáše, vrací se ke královským povinnostem, Jeremjáš se vrací do vězení, dějiny běží dál, Judsko jde ke konci.

Jedenáct let trvá Sidkijášovo kralování. Je posledním judským králem vůbec, i posledním judským králem z těch, za jejichž vlády Jeremjáš prorokuje. Jako Judejec a šlechtic je vystaven Jeremjášově zvěsti po celá desetiletí; jako král jedenáct let. Má tisíce dnů, desetitisíce hodin příležitost porozumět, pochopit, rozhodnout se. A teď, teď je na konci. Teď už nejde o trůn, ten je ztracen, teď mu jde o život. A ten poslední rozhodovací boj o všechno, co mu zbývá, o holou podstatu, judský král prohraje, protože strach z neoddiskutovatelných dopadů své minulosti má v jeho uvažování větší váhu, než slib neviditelného, a přesto zjevného judského Boha.

Zcela jistě nejsi judský král a zřejmě ani nejsi na konci. Brodíme se, já i ty, životem, každý jak umíme, terénem okolností, v botách, které nám nazulo narození, výchova, minulá rozhodnutí. Občas na nás prší, občas nás hřeje slunce. A okolo, kolem nás jdou a utíkají dějiny, sviští čas, odměřovaný našimi hodinkami, které se otáčejí, i našimi těly, která stárnou. Žijeme, rozhodujeme se. Pomalu, zvolna směřujeme ke konci cesty, třebaže je dosud skryt za horizontem, za ohybem silnice. A i když nejsme Judejci a nežijeme ve starozákonním Judsku, celý život můžeme při troše pozornosti zaslechnout zvěst nejrůznějších Jeremjášů o Bohu, který je neviditelný a přece zjevný. Celý život jsme tiše voláni k rozhodnutí, bez ohledu na terén okolností, který se proti nám vzpíná nebo od nás svažuje; to tiché volání proniká pod krustu zvyku, pod příkrov minulých rozhodnutí, pod kůži. Rozhodnout se pro toho neviditelného Boha znamená riziko vydat se všanc, riziko vybrat si, riziko, že můžu zvolit špatně  – a že mi ta volba sebere všechno ostatní. Jeremjášové však vědí své – vědí, že smrtelné riziko je nevybrat si, nerozhodnout se vabank a navzdory všemu pro důvěru, pro spoléhání na judského Boha uprostřed Prahy, Brna, Kralup či Modravy – a proto stále tiše volají, i když je to stojí víc, než je na první pohled vidět; v Hadově světě volat do Hadova lesa není bezpečný podnik. Až budeš na konci, bude to rozhodování těžké, přetěžké – jako to Sidkijášovo; zvykl sis spoléhat na všechno možné i nemožné, jen ne na Jeremjášova Boha; ten zvyk je těžké najednou otočit, vzepřít se mu a vsadit vabank na úplně jinou kartu. Nečekej na konec. Seber síly, dokud je máš, vzepři se terénu okolností, nedívej se na své rozpadlé boty, zvedni oči k tomu neviditelnému a přece zjevnému Bohu, nech si těmi Jeremjáši vysvětlit, že tím směrem skutečně je, i když Jej nevidíš – a pak se na Něj spolehni, pak na Něj vsaď, čti Knihu, setkávej se v ní s Ním a odevzdávej Mu své plány a cíle – On ti za ně dá ty Jeho. Budeš víc Jeremjáš, než Sidkijáš. Neznamená to, že se ti povede dobře – ale tvůj život bude mít smysl. Bude stát za to. A bude Boží vizitkou pro tvé blízké, pro všechny, které potkáš. Staneš se Jeremjášem, tím, kdo chodí s judským Bohem. A ten, s kým chodí judský Bůh, svůj život neprohraje. A smrt za jeho životem nebude tečkou, ale středníkem.

Těším se na vás příště!

Váš Trabant

322. O ROZRAŽENÝCH MŘÍŽÍCH EPIZOD A DVOU KAPITOLÁCH PROTI SOBĚ (Jer 33 a Jer 34-35)

KNIHA JEREMJÁŠ, KAPITOLA 33 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/

Zatímco je Jeremjáš zajat a zřejmě tísněn pochybnostmi a frustrací, jeho Hospodin k němu znovu hovoří,  znovu jej ujišťuje o velké budoucnosti, která přijde po tom velkém průšvihu, do kterého se Judsko nezadržitelně řítí. Jeremjášovo prorokování ten judský pád nezabrzdí, ale dá mu smysl – pro ty, kdo chtějí slyšet, pro ty, kdo té zvěsti otevřou srdce a uši. Bůh, který právě přichází o své Judsko a jehož prorok jeremjáš je uvězněn, staví žalářovanému Jeremjášovi před oči realitu, prolamuje iluzi, která Jeremjáše obklopuje, utiskuje a dusí – iluzi omylu, iluzi bezvýchodnosti, iluzi zmarněného života. Jedna jediná věta v tom Božím proslovu k uvězněnému Jeremjášovi se týká judské zkázy – všechny ostatní hovoří o obnově Judska, ba, až za ni – až k Ježíši, který bude Kristus a vyhlásí příchod Božího království pro Judsko i svět (číst to můžeme ve verších patnáctém a šestnáctém, kterým čtenářova znalost Nového zákona dává tento smysl).

Uvězněného Jeremjáše obklopuje, tísní a drtí skutečnost, kterou vidí a hmatá kolem sebe, realita národní zkázy a osobního životního krachu. Jeremjášův Bůh však nenechává svého proroka tísnit pochybnostmi, pramenícími ze zdrcujících okolností. Jeremjášův Bůh vstupuje do okolnostmi uvězněného světa svého uvězněného proroka. Proráží do toho, čemu my lidé říkáme skutečnost, průhled do skutečné reality, neomezené přítomnými okolnostmi a netísněné omezeným životním časem. To, co pro nás představuje všechno, je reálně jen epizoda na přímce věčnosti, i když délka té epizody přesahuje délku života naší generace, do té epizody jsme se narodili a v té epizodě zemřeme. Jsme-li však,  stejně jako Jeremjáš, Boží, pak pro nás okolnosti té epizody či epizod, do které či kterých nás narození do Hadova světa uvěznilo, nepředstavují omezení a beznaděj, ale výzvu ke spolehnutí se na Jeremjášova Boha jako toho, kdo ty zástupy svých jeremjášů jednou povolá z hrobů epizod na přímku věčnosti, ke vztahu bez konce, k životu ve skutečné realitě.

A tak i když obavy z toho, co se děje a co přichází rozšiřují zorničky Jeremjášových či mých a tvých očí, smíme vědět, že i ten největší průšvih patří jen k epizodě, k tomu, co pomine, k iluzi namalované na kulisách, tvářících se jako realita, i když jsou z papundeklu. Skutečná realita není na kulisách okolností, které tě obklopují, tísní a vězní, diktují ti svůj pohled na budoucnost a rozšiřují zornice.  Skutečná realita je za horizontem, tam, kde tušíš Jeremjášova Boha a slabikuješ o něm v Knize, kterou se tady v těch řádcích právě společně touláme. I já umím jen slabikovat. Ale jsem si jistý, že ten kdysi Jeremjášův a nyní můj a tvůj Bůh je větší než všechny epizody, okolnosti a kulisy – a že realita, která je u Něj za horizontem, jednou přeorá dějiny a hroby promění na porodnice. Pro všechno předtím bude stačit jedna věta. A všechno potom už nebudeme slabikovat, ale žít. S Jeremjášovým Bohem. S Jeremjášem. V realitě. Nafurt.

KNIHA JEREMJÁŠ, KAPITOLY 34-35 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/

Dnešní dvě kapitoly jsou v té starozákonní knize Izajáš postaveny vedle sebe jako proti sobě, k vzájemnému kontrastu. V první z nich je prorok Jeremjáš poslán s poselstvím ke králi Sidkijášovi – s dalším poselstvím o marnosti odporu a osobním sdělením – budeš zajat, králi a odveden do Babylóna, ale přežiješ, nebudeš popraven. Odpor je marný, ať uděláš cokoliv, tvé kralování končí. Sidkijáš dostává toto poselství v beznadějné situaci, kdy v Babylóňany dobývaném Judsku již zbyl svobodný téměř jen Jeruzalém – jediný rozumný krok by byl vzdát boj, vzdát se babylónskému králi, otevřít brány, přijmout události jako Boží dopuštění a Boží soud a spolehnout se na Boží milosrdenství – alespoň v závěru kralování se spolehnout na judského Boha. Sidkijáš k tomu odvahu nenajde, bude kombinovat a bojovat nejprve o moc a poté už jen o život, do poslední chvíle, a přivodí si tím mnoho zbytečné bolesti – ale o tom budeme číst později. Přesto jeden odvážný krok král Sidkijáš a národní elita přítomná u jeho dvora udělají – propustí judské otroky ze svého vlastnictví. Stojí o Hospodinovu přízeň a tak se rozhodnou následovat Jeremjášem tlumočenou Boží výzvu k dodržování práva. V reakci na tento krok nastává na bitevním poli rozvolnění, Hospodin dává najevo, že má situaci stále v rukou, a že cesta následování jeho výzev je správná. Jejich rozhodnutí ovšem netrvá dlouho, jakmile se Judsku vojensky uleví, král a šlechta záhy berou své slovo zpět a propuštěné otroky znovu zotročí – neunesli zřejmě ekonomickou nevýhodnost svého kroku a Boží vstřícnost. Tím se judské elity dobrovolně a z vlastního rozhodnutí vydávají budoucí zkáze – Jeremjášův Bůh od nich odtahuje ruku. S Jeremjášovým Bohem není možné provozovat magii náboženského automatu „dám – dostanu“, není možné Jej chtít uchlácholit či obelstít, využít a použít. To, co přijde, přijde z rozhodnutí judské elity, judský Bůh to jen dopustí, protože Jej opustili.

A právě do kontrastu k této kapitole je postavena kapitola následující, pětatřicátá. Nejde zde o časovou souslednost, zařazení kapitol vedle sebe je účelové, jde tu zřejmě právě o vzájemnou kontrastnost výpovědi. Do protikladu k vypočítavosti a nevěře judských elit v čele s králem je postavena neviklavá věrnost Rekábejců, nejudských a neizraelských obyvatel Judska, přidružených k judskému národu jako rod již po generace. Těmto Rekábejcům na počátku jejich rodu zakázal kdysi jeden z předků pít víno a stavět domy – a tak Rekábejci dosud abstinují a bydlí ve stanech. Zatímco judská elita nectí ani Hospodina a nenásleduje Jeho výzvy, k Judejcům kdysi přimíšený nejudský a neizraelský rod dodržuje nařízení svých předků a nenechá se zlomit k jejich porušení. Věrnost Rekábejců je obžalobou nevěrnosti judské šlechty a důvodem, proč Hospodin Rekábejce zachrání ve chvíli blížící se národní zkázy. A stejně, jako je král Sidkijáš a judská šlechta dnešnímu čtenáři i po těch staletích příkladem náboženské vypočítavosti, věrolomnosti a nevěry, hovoří k nám dodnes z Rechábejců neotřesitelná, naivní, dětinská důvěra, jako výzva k takovému uplatnění důvěry vůči Hospodinu – naivně, dětinsky, bláznovsky – a přece vítězně.

Těším se na vás příště!

Váš Trabant

321. O LOMCOVÁNÍ K NÁVRATU A BEZNADĚJNÝCH SMĚNÁCH PLNÝCH NADĚJE (Jer 30-31 a Jer 32)

KNIHA JEREMJÁŠ, KAPITOLY 30 a 31 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/

V té bolavé a o národní zkáze píšící starozákonní knize Jeremjáš je jedno silné, útěšné místo, jako její osa, jako její střed, jako její páteř: třicátá a třicátá první kapitola. Judsko nezanikne, Judejci nebudou rozdrceni babylónským nárazem navždy a do mrtě. Čeká je nejen zajetí a přesídlení do Babylóna, ale i návrat a nový začátek – a velká budoucnost. Jejich Bůh není poražen. Jejich Bůh má plán. Nejen s nimi, ale s celým světem. Oni jsou součástí toho plánu – jejich Bůh s nimi počítá – jen oni přestali počítat s Ním. A tak místo, aby sčítali, budou muset odčítat a místo násobení budou děleni, aby se mohli zastavit, zamyslet a svobodně se vrátit k lepší matematice, ke sčítání a násobení s Bohem. Ale  to intermezzo má začátek a konec, není trvalé, protože jejich Bůh je miluje – a počítat stále touží s nimi. Nemůže se jich vzdát – jsou Jeho. Spojil s nimi svůj život jako rodič s dítětem. A tak, stejně jako o  kousek dříve v Izajášovi, i zde u Jeremjáše můžeme číst o království, které přijde a bude Boží, nejen pro Judejce, ale pro všechny; čteme tu o novozákonním evangeliu ve Starém zákoně, uprostřed knihy, která jako celek mluví k těm, kteří selhali.

Ty dvě jásavé kapitoly ve smutné knize hovoří o naději, o obratu – ale ta naděje a ten obrat je podmíněn změnou matematiky – počítáním s Bohem, spolehnutím na Něj, návratem k Němu. Bez svobodného rozhodnutí spoléhat na Jeremjášova Boha a raději s Ním násobit než se Hadem nechat dělit (ve světě, kde dělení je normální a kdo násobí, vypadá jako blázen), by nebylo návratů, nových začátků a velkých budoucností; život by byl jen sesunem do hlíny, expedicí do nicoty.

A tak si v každé generaci, nejen v té Jeremjášově, musí velcí kluci a holky uvědomit, že Bůh je miluje a touží s nimi násobit, ať jakkoliv selhali – a že míč je na jejich hřišti, že Jeremjášův Bůh nikam neodešel, to oni se Mu vzdálili a potřebují se vrátit. V tom malém návratu je totiž velká budoucnost. Úžasná budoucnost. Navzdory jakékoliv minulosti. Čti si ty dvě kapitoly, svítící z temné starozákonní knihy Jeremjáš jako maják pro všechny, v jejichž životě je tma. Jsou to nádherné, útěšné texty. Volají od minulosti k budoucnosti, ze tmy do světla, z díry na vrchol. Ujišťují, vyzývají. Všechno je k dispozici – když se já a ty rozhodneme spolehnout a spoléhat na Jeremjášova Boha. Když se já a ty obrátíme od svých plánů k těm Jeho. Když na Něj já a ty vsadíme to nejcennější, co máme. Své životy. Rozhodnutí k návratu je novým začátkem. Rozhodnutí k návratu je vložením naší malé ruky do velké dlaně Jeremjášova Boha. Rozhodnutí k návratu je malým začátkem velké naděje a velké budoucnosti. Těmi řádky dvou kapitol kousek za středem smutné knihy to přímo lomcuje.

KNIHA JEREMJÁŠ, KAPITOLA 32 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/

Pozorný čtenář si všiml, že kniha Jeremjáš nepostupuje chronologicky, že témata a události, které popisuje, řadí podle autorského plánu, ne podle časové posloupnosti. Mezi jednotlivými kapitolami je často spíš režisérský střih, než časová návaznost. A  tak se nyní, v dnes otevřené kapitole,  nachází děj ve chvíli narůstající beznaděje, v babylónskou armádou obleženém Jeruzalémě, kdy se Jeremjášovým současníkům a všem pozdějším čtenářům dostalo další ilustrace, další demonstrace Božího jednání a Božích plánů s už dodýchávajícím Jeremjášovým Judskem. Před očima vojáků i kolemjdoucích se odehraje nečekaná, šokující scéna: Jeremjáš, královský vězeň bez naděje, provádí uprostřed obleženého města bez naděje obchod s pozemkem – kupuje pole v zemi, kde armáda cizí mocnosti, která ji obklopuje, brzy zruší katastr a sama rozhodne o tom, kdo co vlastní a kdo vůbec přežije. Jeremjáš, hlasatel národní zkázy, kupuje pole ve chvíli, kdy národ od té prohlašované zkázy zjevně dělí spíše týdny, než desetiletí. V době obležení, v době před koncem všeho známého, kdy se do dveří vlamuje neznámé, je lepší mít u sebe hotovost, než pole evidované na své jméno státem, který se hroutí. Zbavovat se hotovosti výměnou za pole, které kdoví zda ještě užiji, je bláznovství. V Jeremjášově (a často i našem) případě jde ovšem o něco jiného: Jeremjášova naděje není v jeho hotovosti, ale v jeho Bohu. A podtrhnout zvěst o tom, co tento Bůh s Judskem plánuje, nevýhodnou směnou hotovosti v hrsti za pole v zanikajícím katastru není bláznovství, ale život zakotvený v realitě. Jeremjášův Bůh s Judskem nekončí, poměry se jednou, po generacích vrátí do právě opouštěných kolejí. A tak Jeremjáš kupuje pole, které neužije, protože obnovy judské národní identity na judském území se nedožije – a dává do této koupě hotovost, kterou by užil, hotovost, která v těžkých dobách umožńuje přežití. Nad jeho životem a smrtí stojí totiž jiná veličina – Jeremjášův Hospodin, který je víc, než každá hotovost a Jemuž důvěřovat znamená žít v realitě.

Možná i já a ty jsme v životě občas vyzváni demonstrovat důvěru Hospodinu opuštěním jistot, bláznovským činem  – k užitku našemu nebo k užitku našeho okolí. Učinit tak z vlastního popudu je bláhovost, nekompetence a zbytečnost. Učinit tak ze spoléhání na Hospodina a na Jeho výzvu je odvaha, důvěra a život v realitě. Nebývá to zadarmo, v Hadově světě za důvěru Hospodinu vždycky něčím zaplatíš – ale někdy mít méně, ochudit se o jistoty, může znamenat něco úplně jiného, než se na první pohled zdá.

Těším se na vás příště!

Váš Trabant